Všeobecné podmínky

Created with Sketch.

Podle § 81 odst. 2 zákona č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů.

Tyto podmínky jsou nedílnou součástí každé smlouvy o poskytování služeb (dále jen „smlouva“) uzavírané mezi poskytovatelem VyNet (dále jen „VyNet“) na straně jedné a uživatelem na straně druhé.

Za VyNet: (adresa provozovatele)

Lubomír Vyklický

Nový Šaldorf – Sedlešovice

Sedlešovice 8

671 81 Znojmo 5

Poskytované služby

VyNet umožní uživateli přístup do jeho počítačové sítě spojené s internetem, popřípadě poskytne uživateli další služby, spojené se sítí VyNet a Internetem.

Přístup je k dispozici v kteroukoliv denní i noční dobu. (7 dní v týdnu, 24 hodin denně)

VyNet si vyhrazuje právo na provozní přerušení přístupu na nezbytně nutnou dobu za účelem oprav a údržby výpočetního systému. Bude-li to možné, ohlásí VyNet tuto skutečnost uživateli nejméně 48 hodin předem. Práci na odstranění případných poruch bránících k přístupu, zahájí VyNet neprodleně, podle svých technických a provozních možností a to nejpozději do 24 hodin na síti VyNet, nebo následující pracovní den, je-li porucha u uživatele.

Možnosti ohlášení poruch a reklamací:

Telefonicky – 721 206 347

Možnost informací a dotazů:

www.vynet.net, cfcontrol.vynet.net, admin@vynet.net.

Poskytované služby jsou určeny výhradně uživateli a nesmějí být dány třetí straně bez písemného souhlasu VyNet.

Uživatelé této sítě jsou soukromé osoby a právní subjekty.

Provoz sítě VyNet je vymezen pro oblast Jihomoravského kraje.

Práva a povinnosti poskytovatele a uživatele

VyNet i uživatel jsou zavázáni považovat veškeré údaje související s poskytnutím služby za důvěrné, které nesmějí být zpřístupněny třetí osobě. Poskytovatel je povinen řídit se zákony a ustanoveními o poskytování telekomunikačních služeb dle generální licence

č. GL – 27/S/2000 a č. GL – 28/S/2000.

VyNet neodpovídá za jakékoliv škody způsobené uživateli v důsledku výpadku sítě Internet, opožděného dodání či poškození dat během přenosu. VyNet zároveň neodpovídá v síti Internet za škody vzniklé přenosem utajovaných dat. VyNet je povinen umožňovat uživateli využívání služeb specifikovaných smlouvou a to za podmínek určených smlouvou a tímto řádem. Tato povinnost může být omezena pouze obecně závaznými právními předpisy platnými a účinnými v České republice nebo na základě okolností vylučujících odpovědnost VyNet. Má taktéž právo zamezit šíření dat, které uživatel šíří v rozporu s tímto řádem a smlouvou. Takovéto šíření dat je v rozporu s tímto řádem a je důvodem k odstoupení od smlouvy a to bez nároku uživatele na vrácení měsíční platby za službu.

VyNet neručí za aktuálnost, pravdivost, zákonnost a soulad s morálními principy jakýchkoliv dat pocházejících ze sítě Internet, popřípadě jiných sítí.

VyNet neručí za škody způsobené uživateli přerušením poskytovaných služeb a to zejména případech, které nemůže ovlivnit.

VyNet je povinen provozovat službu 24 hodin denně, 7 dní v týdnu s výjimkou doby nezbytné pro údržbu technických a softwarových prostředků, na kterých je služba provozována. Tato doba bude uživateli předem oznámena.

VyNet má právo uvádět uživatele v seznamu svých referenčních uživatelů a případně zpracovávat osobní údaje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Uživatel se nesmí pohybovat v jiných než jemu zpřístupněných adresářích a používat systémové příkazy,které by změnily nastavení nebo funkci sítě.

Uživatel nebude používat síť způsobem, kterým by obtěžoval ostatní uživatele sítě. Zejména se zdrží nespecifikovaného šíření virů a nevyžádaných dat jakoukoliv formou spamu.

Uživatel zajistí korektnost zveřejňovaných informací v síti a to především routovacích informací a také informací o doméně odběratele.

Uživatel nesmí při využívání služeb zasahovat do sítě a počítačového systému VyNet jiným než dohodnutým způsobem, zejména v rámci DNS.

Uživatel nebude připojovat neregistrované sítě a šířit jejich rating v síti. Dále nesmí využít připojení k dalšímu šíření dat, jejichž obsah by byl v rozporu s právními předpisy platnými a účinnými v České republice, k šíření virů a jiných destruktivních programů.

Uživatel je povinen při využívání služeb VyNet dodržovat smlouvu a tento řád a obecně závazné právní předpisy české republiky a jednat v souladu s dobrými mravy.

Uživatel je povinen:

a) neprodleně oznámit všechny změny týkající se smlouvy

b) při jakékoliv korespondenci uvádět číslo smlouvy

c) ne prodleně oznámit VyNet, zpotupil-li do likvidace, či se stěhuje

d) zajisti a zabezpečit pronajaté zařízení patřící VyNet proti krádeži a poškození

e) nepřevádět jakákoliv práva nebo závazky vyplívající ze smlouvy nebo tohoto řádu

f) po ukončení smlouvy nebo na vyzvání poskytovatele vrátit majetek VyNet ve stejném stavu

v jakém jej převzal s přehlédnutím běžného opotřebení

g) zajistit pro potřeby plnění vyplívající ze smlouvy, souhlas vlastníka nemovitosti

s umístěním zařízení pro poskytování služeb, v souladu s ustanovením smlouvy a to na své

náklady

h) zajistit nepřetržitý přístup k zařízení pro opravu a údržbu

Ceny za služby, účtování a úhrady

Poskytovatel nesmí bezdůvodně přerušit poskytování služby. Pokud se tak stane vlivem technických problémů a tyto problémy přetrvávaly déle než 36 hodin, uživateli bude vrácena poměrná částka měsíčního poplatku za dny, ve kterých k problémům došlo.

(Nevztahuje se na zařízení v odpovědnosti uživatele)

Údaje o výši poplatku a o měsíčním paušálu jsou uvedeny ve smlouvě, jejíchž jsou tyto podmínky nedílnou součástí.

Měsíční paušalní poplatky jsou hrazeny zákazníkem za každý započatý měsíc

Měsíční paušalní poplatky jsou fakturovány zpětně, vždy k prvnímu dni následujícího měsíce.

Ceny jsou smluvními podle zákona č. 526/90 Sb., o cenách, v platném znění.

Platba zřizovacího poplatku se provádí na místě zřízení přípojky, po podpisu smlouvy.

Měsíční poplatky za poskytované služby se provádí individuálně na účet poskytovatele.

Číslo účtu poskytovatele VyNet je uvedeno ve smlouvě.

Za zaplacení zřizovacího poplatku obdrží účastník potvrzení nebo daňový doklad od poskytovatele.

Při prodlení uživatele s platbou je poskytovatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení a zároveň přerušit poskytování služeb.

Poskytovatel je povinen zahájit poskytování služeb do tří dnů od zaplacení poplatku za znovu připojení ve výši 3000,-Kč.

Smluvní pokuta je splatná doručením výzvy k její úhradě.

Při prodlení uživatele s platbou po dobu delší než 10 dnů po termínu splatnosti je poskytovatel oprávněn odstoupit do smlouvy.

Odstoupení od smlouvy musí být písemné a doručeno uživateli.

Odstoupení od smlouvy je účinné a účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení uživateli.

Pokud je uživateli závadou na zařízení VyNet znemožněno užívání služby více jak

15 hodin od nahlášení poruchy v jednom dni, má uživatel právo na snížení měsíční ceny o jednu třetinu.

Pokud by služba VyNet byla nedostupná uživateli déle jak 3 pracovní dny v jednom měsíci, vrací se měsíční poplatek v plné výši.

Vrácení poplatku nebo jeho části se provádí k prvnímu dni následujícího měsíce a to buď převodem nebo složenkou, či fakturou vystavenou uživatelem.